Cik bieži kaķim vai sunim jādod prettārpu līdzekļi?

ESCCAP (Euro­pean Scien­ti­fic Councel Com­pa­nion Ani­mal Para­si­tes) attār­po­ša­nas inst­ru­kcija suņiem un kaķiem iesaka šādi: lai cīnī­tos pret cērmju invāziju (izraisītājs Toxocara spp.) ieteicams lie­tot pret­tārpu līdzekļus četras reizes gadā. Lasiet papil­dus => http://www.esccap.org. Īpašos gadīju­mos var būt nepiecie­šama biežāka pret­tārpu līdzekļa lie­to­šana, piemē­ram, kucē­niem un kaķē­niem, kaķiem, kas medī un ēd peles, kā arī suņiem un kaķiem, kuriem ir atkār­to­tas prob­lē­mas ar blusām.